570 740 825 / 601 892 173

info@masdom.pl

Szanowni Państwo,
wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywa 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
MASDOM Artur Sokołowski, z adresem stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Szczęsnej 1F, kod 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP 5291253925, REGON 367648870.
Administrator prowadzi działalność deweloperską.

 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy się kontaktować pod numerem telefonu: +48 601 892 173, adres do korespondencji: Grodzisk Mazowiecki przy ul. Szczęsna 1F (kod 05-825, poczta Grodzisk Mazowiecki).

 

3. Informujemy, że przetwarzane będą następujące Państwa dane osobowe: imię/-ona i nazwisko/-a, stan cywilny, adres zamieszkania, nr PESEL, nr NIP, nr telefonu, adres mailowy, inne – nie wymienione wyżej dane z dowodu osobistego lub innego dokumentu, na podstawie którego można stwierdzić tożsamość osoby fizycznej.

 

4. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celu realizacji zawartych umów rezerwacyjnych, przedwstępnych, deweloperskich, ustanawiających odrębną własność lokalu i jego sprzedaży, kupna czy sprzedaży nieruchomości, innych umów dotyczących nieruchomości pozostających w ofercie Administratora, jak również zmian ww. umów, ugód, porozumień, itp. związanych z zawartymi ww. umowami.
Państwa dane będą ponadto przetwarzane w celach możliwości realizacji usług pozostających w spektrum prowadzonej działalności gospodarczej Administratora, takich jak: marketing usług własnych, tj. przekazywanie, w tym drogą elektroniczną, informacji o aktualnych ofertach; marketing usług podmiotów współpracujących zajmujących się udzielaniem kredytów (banki) lub zajmujących się pośrednictwem w udzielaniu kredytów (biura pośrednictwa kredytowego, np. Expander); kontakt z Państwem w powyższych celach; realizacja wymogów księgowo-podatkowych.

 

5. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na mocy obowiązujących regulacji prawnych zawartych w RODO, tj.
– art. 6 ust. 1 pkt a) RODO na podstawie Państwa zgody, w celach określonych w niniejszej informacji;
– art. 6 ust. 1 pkt b) RODO zgodnie z jego treścią, w celu niezbędnym do wykonania umów, o których mowa w niniejszej informacji.

 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania zawartej z Państwem umowy, a także po jej wygaśnięciu, w celach:
a) dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z jej zawarciem, w tym w szczególności w zakresie rękojmi;
b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
c) zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
d) statystycznych i archiwizacyjnych;
e) przekazywania, w tym drogą elektroniczną, informacji o aktualnych ofertach.
Dane osobowe będą ponadto przechowywane do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń deliktowych (tj. o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym) przez okres 10 lat, liczony od dnia, w którym nastąpiło zdarzenia wywołujące szkodę
W przypadku, jeżeli żadna z umów o których mowa w niniejszej informacji nie zostanie z Państwem zawarta, Państwa dane osobowe zostaną trwale usunięte z bazy danych lub będą przetwarzane na potrzeby: marketingu usług własnych Administratora, tj. przekazywanie, w tym drogą elektroniczną, informacji o aktualnych ofertach; marketingu usług podmiotów współpracujących zajmujących się udzielaniem kredytów (banki) lub zajmujących się pośrednictwem w udzielaniu kredytów (biura pośrednictwa kredytowego, np. Expander); kontakt z Państwem w powyższych celach.

 

7. Państwa dane osobowe będą udostępniane lub powierzane:
a) pracownikom Administratora, w tym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innych umów cywilnoprawnych;
b) podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych;
c) dostawcom programów zapewniających zarządzanie biurem oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane w związku z oferowaniem i prezentowaniem na stronach internetowych ofert Administratora;
d) dostawcom usług kurierskich i pocztowych;
e) dostawcom usług płatności elektronicznych;
f) dostawcom zapewniającym administratorowi, inną – pozostałą, poza wskazaną pod. lit. c powyżej, infrastrukturę informatyczną i sieciową;
g) dostawcom usług księgowych i prawnych;
h) bankom;
i) notariuszom i kancelariom notarialnym, w tym pracownikom kancelarii notarialnych;
j) innym podmiotom o ile będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych, o których mowa w niniejszej informacji.

 

Państwa dane będą udostępniane również:
a) innym podmiotom, jeżeli prawo lub władza publiczna określa obowiązek udostępnienia tym podmiotom danych osobowych lub dla celów wymiaru sprawiedliwości;
b) innym podmiotom, jeżeli udostępnienie danych osobowych będzie konieczne w celu ustalenia, wykonywania, ochrony lub obrony praw Administratora, w tym w szczególności udostępnianie danych osobowych innym podmiotom w celu zapobiegania oszustwom;
c) w przypadku restrukturyzacji, zbycia odpłatnego lub nieodpłatnego pod dowolnym tytułem prawnym przedsiębiorstwa Administratora (lub jego części), podmiotom uczestniczącym w ww. czynnościach.
Każdorazowo udostępniany będzie możliwie jak najwęższy zakres Państwa danych, który pozwoli na realizację celów przetwarzania danych i realizację ciążących na Administratorze obowiązków.

 

8. Posiadacie Państwo prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) sprostowania danych osobowych;
c) usunięcia danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
e) przenoszenia danych osobowych;
f) cofnięcia zgody (o ile przetwarzanie następuje na jej podstawie) na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

9. W związku przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa ul. Stawki 2, kod 00-193 Warszawa.

 

10. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednakże jest wymogiem do zawarcia z Państwem którejkolwiek z powołanych umów, jak również wymogiem do możliwości realizowania innych celów określonych w niniejszej informacji, brak udostępnienia przez Państwa danych osobowych uniemożliwi Administratorowi zawarcie z Państwem którejkolwiek z powołanych umów oraz uniemożliwi Administratorowi realizację innych celów określonych w niniejszej informacji, w tym w szczególności uniemożliwi Administratorowi przekazywanie danych o aktualnych ofertach Administratora.

Potwierdzam/y, że uzyskałem/am/liśmy ww. informacje przed udostępnieniem Moich/Naszych danych osobowych ww. Administratorowi, akceptuję/my oraz wyrażam/y zgodę na przetwarzane Moich/Naszych danych osobowych zgodnie z przedmiotową informacją.